OFERTA

 

USŁUGI KSIĘGOWE
Księgi handlowe (pełna księgowość):

 • opracowywanie planu kont, polityki rachunkowości,
 • ewidencja w porządku chronologicznym bieżących operacji gospodarczych,
 • prowadzenie księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych, w tym: ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencja rozrachunków, ewidencja podatku od towarów i usług VAT, rejestry VAT,
 • wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych),
 • przygotowywanie raportów na potrzeby zarządu,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych, rozliczenia z Urzędem Skarbowym.
Podatkowa księga przychodów i rozchodów, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, karta podatkowa:
 • ewidencja bieżących operacji gospodarczych (przychodów i kosztów),
 • ewidencja środków trwałych i wyposażenia,
 • ewidencja podatku od towarów i usług VAT, rejestry VAT, deklaracje VAT,
 • ewidencja rozrachunków do celów podatku dochodowego oraz podatku VAT,
 • deklaracje podatkowe i rozliczenia z Urzędem Skarbowym, w tym sporządzanie rocznego rozliczenia z tytułu podatku dochodowego.

USŁUGI KADROWO - PŁACOWE

 • sporządzanie list płac, ewidencja wynagrodzeń,
 • rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych itp.
 • wyliczenia składek ZUS oraz sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS,
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników,
 • prowadzenie bieżącej dokumentacji kadrowej i akt osobowych pracowników.

USŁUGI DODATKOWE

 • pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej,
 • dodatkowe raporty według potrzeb zarządu,
 • sporządzanie sprawozdań do GUS, do NBP,
 • przygotowywanie wniosków o nie zaleganiu w podatkach oraz w ZUS; not korygujących, itp.